معمای تسلا


۴ تا ۶ نفره
نفری ۵۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو اینترنتی
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد

فرار از زندان


۴ تا ۶ نفر
نفری ۵۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو اینترنتی
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد


بازی متل بوداپست - اتاق ۳۱۳


۴ تا ۶ نفره
هزینه کل بازی مستقل از تعداد نفرات
۲۵۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو اینترنتی
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد

فریتز هابر


۴ تا ۶ نفر
نفری ۶۵ هزار تومان

مبلغ ۶۵ هزار تومان در هنگام رزرو اینترنتی
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد


سرقت از بانک


۴ تا ۶ نفر
نفری ۶۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو اینترنتی
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد

ما را دنبال کنید