فرار از زندان ۲


۶ تا ۸ نفره
به ازای هر نفر : ۴۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد

فرار از مدرسه


۴ تا ۶ نفر
به ازای هر نفر :‌ ۳۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد


فرار از زندان ۱


۴ تا ۶ نفر
به ازای هر نفر :‌ ۳۰ هزار تومان

مبلغ ۶۰ هزار تومان در هنگام رزرو
به عنوان پیش پرداخت
بازی می باشد

ما را دنبال کنید